نوع: مناقصه
شماره: 96/90
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت درنظرداردمطابق آئين نامه اجرايي بند(ج)ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت خريدخدمات احداث ايستگاه  فيبرنوري آستارا واقع دراستان گيلان اقدام نمايدومتعاقبأپاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتيازلازم در ارزيابي كيفي راكسب نمايندرا بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه،نسبت به واگذاري خدمات فوق درقالب  انعقادپيمان با شركت واجد شرايط وتعيين صلاحيت شده كهداراي رتبه 5 ابنيه به بالا از سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور باشد اقدام نمايد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد:مبلغ1.500.000 ريال(يك  ميليون وپانصدهزارريال)بااحتساب 9%ماليات برارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفي نامه جهت دريافت اسناد(بصورت لوح فشرده)تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، دبيرخانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16 روزدوشنبه مورخ 2/11/96

مبلغ ونوع تضمين شركت درفرايندارجاع كار:مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار100/ 690/ 300يال(سيصد ميليون وششصدونودهزارويكصد ريال) مي باشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت،بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه ازتاريخ صدور وقابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسنادارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرايندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ 17/11/96

محل وزمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي:ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 18/11/96 در محل امورهماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ونحوه بازگشايي پاكات مناقصه مطابق باشرايط مناقصه مي باشد.

توضيح: باعنايت به اينكه مناقصه مذكورنيازبه بررسي كيفي مناقصه گران داردلذا بازگشايي پاكات الف-ب -ج پس ازانجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهدگرفت پاكات الف-ب-ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتيازلازم را كسب ننمايند،بازگشائي نگرديده وبه مناقصه گران عودت مي گرددوشركت ارتباطات زيرساخت در خصوص بهاي فروش اسنادو هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.                                                                                                                                                                                                                                     طر      ا                                                                                                                                                              شركت ارتباطات زير ساخت       

×