نوع: مناقصه
شماره: تجديد 96/45
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آيين نامه بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه­گران داراي حداقل رتبه 3  از سازمان برنامه و بودجه در زمينه ارتباطات، جهت خدمات نگهداري، تعميرات و تامين تجهيزات كابلهاي دريايي ، بر اساس موارد ذيل به صورت 100% ريالي اقدام نمايد و متعاقباً پاكات مناقصه شركت‌ كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند، بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با شركت برنده اقدام نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي مرتبط با موضوع فوق‌الذكر دعوت مي‌شود بر اساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت، تكميل و تحويل اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه اقدام نمايند.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات و پشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيد خندان، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت طبقه اول،  شماره تلفن:88112126، دورنگار: 88465433

بهاي فروش اسناد: با احتساب 9 % ماليات بر ارزش افزوده 000 ، 450، 5 ريال مي باشد كه بايد توسط مناقصه­گران به حساب 2174839004000 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفي نامه معتبر جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد: تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان ، ورودي 17،  ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف، واحد پاسخگويي، بخش فروش اسناد مناقصه و مزايده ، تلفن:88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ  8/8/96  

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 000 ، 000 ، 240 ، 3  ريال (سه ميليارد و دويست و چهل ميليون ريال) مي‌باشد كه مناقصه گران مي‌بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانتنامه بانكي غير قابل برگشت، بدون قيد و شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك‌هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه ) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند.

نحوه ارائه پيشنهادات: مناقصه گران مي‌بايست پيشنهاد خود را در چهار پاكت به شر ح ذيل تحويل نمايند:

1- پاكت ارزيابي كيفي: شامل مستندات مورد نياز قيد شده در اسناد فراخوان مناقصه

2- پاكت الف:حاوي تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

3- پاكت ب: حاوي اسناد مناقصه، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4- پاكت ج: حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 24/8/96

محل دريافت مدارك تكميل شده: ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف، واحد پاسخگويي، بخش فروش اسناد مناقصه و مزايده

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي مناقصه: ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخ 27/8/96  در محل امور هماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت( زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام مي‌گردد.)

توضيح: پاكات الف، ب و ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند، بازگشايي نگرديده و به مناقصه گران عودت مي‌گردد و شركت ارتباطات زيرساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانتنامه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.                                                                                     

                                                                   

 

                                                                                                     شركت ارتباطات زيرساخت

×