نوع: مناقصه
شماره: 96/88
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خدمات نظافت و آبدارخانه اقدام نماید و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قرارداد با شركت هاي واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده از سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه اقدام نمايد.

نام و نشاني مناقصه گذار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات و پشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ6.000.000 (شش ميليون ريال)  با احتساب 9% ماليات  بر ارزش افزوده  مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف ،دبير خانه ساختمان مركزي زير ساخت

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت   16  روز  چهارشنبه مورخ  26/7/96

مبلغ ونوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 3.680.000.000 ريال
 (سه ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون ريال) ميباشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از زمان صدور، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گذار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت  16 روز  شنبه  مورخ  13/8/96

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت  9  روز يكشنبه  مورخ  14/8/96   در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت نحوه بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه مطابق باشرايط مناقصه ميباشد

توضيح : با عنايت به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد. لذا بازگشائي پاكات الف- ب- ج پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهد گرفت. پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.     

                                                  

                                                                                    شركت ارتباطات زير ساخت

×