نوع: مناقصه
شماره: 96/41
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران  درخصوص خرید تجهیزات و خدمات مورد نیاز جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی از شركتهاي داراي رتبه يك در يكي از رشته هاي خدمات شبكه هاي اطلاع رساني providers  يا شبكه داده هاي رايانه اي و مخابراتي و يا پايه يك در رشته ارتباطات از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري مطابق آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران ، براساس موارد ذيل به صورت 100% ريالي اقدام نمايد و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند، بازگشايي نمايد. لذا از كليه شركت هاي مرتبط با موضوع فوق الذكر دعوت مي شود براساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت، تكميل و تحويل اسناد ارزيابي كيفي ومناقصه اقدام نمايند .

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت-اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي خيابان شهيد قندي، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه اول، دورنگار: 88465433

بهاي فروش اسناد : مبلغ 10.000.000ريال (ده ميليون ريال) مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفي نامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد: ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همکف ، واحد پاسخگویی ،اتاق فروش اسناد

زمان و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخ 3/7/96

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار/3.520.000.000(سه ميليارد و پانصد و بیست ميليون ريال) ميباشد كه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانتنامه بانكي غيرقابل برگشت، بدون قيد و شرط وبا مدت اعتبار اوليه سه ماه از زمان صدور و قابل تمديد بنابه درخواست مناقصه گذار براي يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانكهاي داخلي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي با قيد شماره وموضوع مناقصه به نام شركت ارتباطات زيرساخت و به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه)، ضمیمه اسناد مناقصه (در پاکت الف) تحويل نمایند.

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهار پاكت به شرح ذيل تحويل نمايند :

  1. پاكت ارزيابي كيفي: شامل مستندات مورد نياز قيد شده در اسناد فراخوان مناقصه
  2. پاكت الف: حاوي ضمانتنامه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
  3. پاكت ب: حاوي اسناد مناقصه، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه
  4. پاكت ج: حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز  سه شنبه مورخ 18/7/96

محل تحويل مدارك تكميل شده : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ،طبقه همکف ، واحد پاسخگویی ،اتاق فروش اسناد

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي مناقصه : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 در محل امور هماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (بازگشايي پاكات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد)

توضيح : پاكات الف-ب-ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند، بازگشايي نگرديده و به مناقصه گران عودت  مي گردد و شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 

                                                                                                شركت ارتباطات زيرساخت

×