نوع: مناقصه
شماره: تجديد مناقصه 96/9
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظور خريد وحمل ، نصب وراه اندازي دوربین جهت پوشش تصویری ومانتيتوريگ 11 استان مرزی  طبق اسناد مناقصه اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را درارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قراردادبه شركت هاي واجد شرايط كه دارای گواهينامه صلاحيت کار یکی از مراجع ذیصلاح با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زماني به شرح ذیل باشند اقدام نمايد:

1- داشتن حداقل رتبه 4 در در رشته ارتباطات وتاسیسات معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ویااستانداری

2-   داشتن حداقل رتبه 3 خدمات پشتیبانی انتقال اطلاعات وشبکه های رایانه ای ومخابراتی از شورای انفورماتیک

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروی

خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ2.180.000ريال(دومیلیون ویکصدوهشتاد هزارريال) بااحتساب 9% ماليات برارزش افزوده مي باشدكه بايد توسط مناقصه گران به حساب2174839004000شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريزواصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسنادتحويل نمایند .

محل دريافت اسناد : به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ،ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف ، واحد پاسخگوئی تلفن تماس88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزشنبه مورخ 1 /7 /96

مبلغ نوع وتضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1.715.850.000ريال (یک میلیاردو هفتصدوپانزده میلیون وهشتصدو پنجاه هزارریال) مي باشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :

  1. پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه .
  2. پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار .
  3. پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه .

4 -  پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روزیک شنبه مورخ 16/ 7/96

محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ17/7/96درمحل كميسيون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)

توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

                                                                                                                                          شركت ارتباطات زير ساخت

×