نوع: مناقصه
شماره: تجديد مناقصه 96/13 الي 96/40
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت درنظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، به منظور شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت انجام خدمات نگهداري و پشتيباني فني تأسيسات مراكز زيرساخت استانهاي كشور ، نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام و سپس پاكات پيشنهادي مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز در ارزيابي كيفي شده اند، را باز نمايد. لذا از كليه شركت هاي متقاضيِ مجربِ مرتبط با موضوع فوق الذكر دعوت مي شود بر اساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت، تكميل و تحويل اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه اقدام نمايند.

 1. گواهي نامه صلاحيت : شركت كنندگان در مناقصه مي بايست داراي گواهي معتبر، حداقل پايه 5 رشته تأسيسات و تجهيزات يا حداقل پايه 5 رشته نيرو يا حداقل پايه 4 رشته ساختمان و ابنيه از سازمان برنامه و بودجه كشور باشد.
 2. بهاي فروش اسناد : مبلغ 000,000,2 ريال (دو ميليون ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده براي هر استان مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

تبصره : مناقصه گراني كه قبلا اسناد مناقصه استان هاي ذيل را خريداري نموده باشند، در صورت تمايل به خريد اسناد همان استان، مي توانند به جاي مبلغ فوق، مبلغ 000,500 ريال پانصد هزار ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده به حساب مذكور واريز نمايند.

 1. محل دريافت و تحويل اسناد :

الف-محل دريافت اسناد(فروش اسناد): تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي خيابان شهيد قندي، ورودي 17، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف، واحد فروش اسناد مناقصه و ادارات كل ارتباطات زيرساخت استانهاي سراسر كشور

ب- محل تحويل اسناد: صرفا در تهران به نشاني فوق الذكر

 1. زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 2/7/96
 2. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 17/7/96
 3. محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 18/7/96 درمحل امور هماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت
 4. مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايد ارجاع كار (شركت در مناقصه) به شرح جدول ذيل  مي باشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي و مطابق با فرم و شرح مندرج در شرايط مناقصه، ضميمه اسناد مناقصه در پاكت «الف» تحويل نمايند.  

 

 •  نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهار پاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:
 1. پاكت ارزيابي كيفي: شامل مستندات مورد نياز قيد شده در استعلام ارزيابي كيفي
 2. پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاي كار
 3. پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه
 4. پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت
 1. توضيح:  پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت مي گردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.
 2. ضمناً مناقصه گران جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 88112131 و 88112157 تماس و يا به آدرس www.tic.ir مراجعه نمايند.

                                                                      

                                                                                        شركت ارتباطات زير ساخت

×