نوع: مناقصه
شماره: تجديد مناقصه 96/5
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خريد تعداد 85 دستگاه ديوايدر) STM-1 Router دستگاه پخش كننده فريم SDH DTM OVER  (  به همراه 10 درصد لوازم یدکی و خدمات مربوطه از شركتهاي داراي حداقل رتبه 2 پیمانکاری دررشته ارتباطات ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  و یا رتبه یک شورای عالی انفورماتیک دررشته شبکه داده های رایانه ای ومخابراتی براساس موارد ذيل به صورت100% ريالي اقدام نمايد.لذا از كليه شركتهاي       مرتبط با موضوع فوق الذكر دعوت مي شود براساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت ، تكميل و تحويل اسناد ارزيابي اقدام نمايند .

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي نرسيده به پل سيدخندان ،  روبروي خيابان شهيد قندي  ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول ،  تلفن 88112128 و دورنگار: 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ  5.450.000 ريال (پنج ميليون و چهارصدوپنجاه هزار ريال)  با احتساب 9%  ماليات بر ارزش افزوده  مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك  ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، واحد پاسخگويي، بخش فروش اسناد مناقصه  ومزايده

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز شنبه مورخ 1/7/96     

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار2.600.000.000 ريال( دو ميليارد و ششصد ميليون ريال)ميباشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه ازآخرين مهلت تسليم پيشنهاد، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت ومطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه)ضميمه اسنادمناقصه درپاكت الف تحويل نمايند

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي: شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرآيندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16روز شنبه مورخ 15/7/96

محل تحويل مدارك تكميل شده: ساختمان مركزي شركت ارتباطات زير ساخت،طبقه همكف، واحد پاسخگويي، بخش فروش اسناد مناقصه  ومزايده

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي مناقصه: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 16/7/96 در محل امور هما هنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام ميگردد). 

 توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده وبه مناقصه گران عودت مي گردد و شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي ندارد.

                                                                                                      

                                                                                                                                               شركت ارتباطات زير ساخت

 

×