نوع: مناقصه
شماره: 96/43
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداري وراهبري تأسيسات وساختمان استان هاي تهران والبرز اقدام نماید. متعاقباٌ پاكات مناقصه پيشنهادي شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قرارداد به شركت واجد شرايط وداراي مجوز صلاحيت از وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي با اعتبار كافي ازلحاظ زماني مرتبط با موضوع مناقصه اقدام نمايد.لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ 3.500.000 ريال (سه ميليون وپانصدهزارريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد: ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت- طبقه همكف- واحد پاسخگويي- بخش فروش اسناد مناقصات تلفن 88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 30/5/96

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار2.520.000.000ريال(دوميلياردوپانصدوبيست ميليون ريال) مي باشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت   ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند.

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد ارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز سه شنبه  مورخ 14/6/96

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 30/9 صبح روز چهارشنبه  مورخ 15/6/96 در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقبا با ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد)

توضيح:  پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 شركت ارتباطات زير ساخت    

×