نوع: مناقصه
شماره: 96/12 الي 96/40
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت درنظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، به منظور شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت انجام خدمات نگهداري و پشتيباني فني تأسيسات مراكز زيرساخت استانهاي كشور ، نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام و سپس پاكات پيشنهادي مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز در ارزيابي كيفي شده اند، را باز نمايد. لذا از كليه شركت هاي متقاضيِ مجربِ مرتبط با موضوع فوق الذكر دعوت مي شود بر اساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت، تكميل و تحويل اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه اقدام نمايند.

 1. گواهي نامه صلاحيت : شركت كنندگان در مناقصه مي بايست همزمان داراي گواهي معتبر (حداقل پايه 5 تأسيسات و تجهيزات يا حداقل پايه 4 ساختمان و ابنيه) از سازمان برنامه و بودجه كشور و مجوز صلاحيت كار از وزارت كار و امور اجتماعي باشد.
 2. بهاي فروش اسناد : مبلغ 000,000,2 ريال (دو ميليون ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده براي هر استان مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.
 3. محل دريافت و تحويل اسناد :

الف-محل دريافت اسناد(فروش اسناد): تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي خيابان شهيد قندي، ورودي 17، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف، واحد فروش اسناد مناقصه و ادارات كل ارتباطات زيرساخت استانهاي سراسر كشور

ب- محل تحويل اسناد: صرفا در تهران به نشاني فوق الذكر

 1. زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 3/5/96
 2. آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 17/5/96
 3. محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/5/96 درمحل امور هماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در مناقصه به شرح جدول ذيل  مي باشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي و مطابق با فرم و شرح مندرج در شرايط مناقصه، ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند.

جدول

 

 

 • نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهار پاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:
 1. پاكت ارزيابي كيفي: شامل مستندات مورد نياز قيد شده در استعلام ارزيابي كيفي
 2. پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاي كار
 3. پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه
 4. پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت
 1. توضيح:  پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت مي گردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.
 2. ضمناً مناقصه گران جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 88112157 تماس و يا به آدرس www.tic.ir مراجعه نمايند.

                                                                      

                                                                                        شركت ارتباطات زير ساخت

×