نوع: مناقصه
شماره: 96/10
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور خريد و حمل ونصب وراه اندازي تجهیزات کنترل تردد مراکز PCوSC2هفت استان کشوراقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم رادرارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نمودهو پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالبانعقاد قراردادبه شركت هايواجد شرايطكه دارایگواهينامه صلاحيت شركتها با داشتن حداقل رتبه3 در رشته ارتباطات وتاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا استانداری و حداقل رتبه 3 خدمات پشتیبانی انتقال اطلاعات وشبکه های رایانهای ومخابراتی از شورای عالی انفورماتیک با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زمانيباشند واگذار نمايد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروی

خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ763.000ريال(هفتصدوشصت وسه هزارريال) بااحتساب 9%ماليات برارزش افزوده مي باشدكه بايد توسط مناقصه گران به حساب2174839004000شركتارتباطاتزيرساخت نزد بانك مليشعبه مخابرات واريزواصل فيش رابه همراه معرفينامه جهت دريافت اسنادتحويل نمایند.

محل دريافت اسناد :به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ،ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف ، واحد پاسخگوئی تلفن تماس88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزچهارشنبهمورخ 7/4 /96

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 378.048.300 ريال ( سیصدو هفتادو هشت میلیون وچهل و هشت هزارو سیصدريال)مي باشدكه مناقصه  گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :

  1. پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه.
  2. پاكت الف :حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار.
  3. پاكت ب :حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه .

4-  پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روزشنبه مورخ 24/4/96

محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه:ساعت 9صبح روزیکشنبهمورخ25/4/96درمحل كميسيون معاملات واقعدرطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)

توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

شركت ارتباطات زير ساخت

×