نوع: مناقصه
شماره: 96/9
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور خريد دوربین جهت پوشش تصویری  11 ایستگاه مرزیاقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كهامتياز لازم رادر ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نمودهو پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به خریدوانجام خدمات فوق در قالبانعقاد قراردادبه شركت هايواجد شرايطكه دارای گواهينامه صلاحيت شركتها ی خدماتی وپشتیبانی فنی و مهندسی از وزارت تعاون ،کارورفاه  اجتماعی ،داشتن حداقل رتبه 4 در رشته ارتباطات وتاسیسات ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو یا استانداری و دارای حداقل رتبه4 خدمات پشتیبانی انتقال اطلاعات وشبکه های رایانهای ومخابراتی از شورای عالی انفورماتیک با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زمانی معتبر باشند واگذار نمايد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ2.180.000ريال (دومیلیون و یکصدو هشتاد هزارريال) با احتساب 9%ماليات بر ارزش افزوده مي باشدكه بايد توسط مناقصه گران به حساب2174839004000شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند .

محل دريافت اسناد :به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ،ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف ، واحد پاسخگوئی تلفن تماس88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز  چهارشنبهمورخ 7/4/96

نوع ومبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاعكار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1.715.850.000 ريال ( یک میلیاردوهفتصدوپانزده میلیون وهشتصدوپنجاه هزارريال)مي باشدكه مناقصه  گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :

  1. پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه.
  2. پاكت الف :حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار.
  3. پاكت ب :حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه .

4-  پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز شنبهمورخ 24/4/96

محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه:ساعت 9صبح روزیکشنبه مورخ25/4/96 درمحل كميسيون معاملات واقعدرطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)

توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

شركت ارتباطات زير ساخت

×