نوع: مناقصه
شماره: 96/8
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت درنظرداردمطابق آئين نامه اجرايي بند(ج)ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت خريدخدمات نگهداري وپشتيباني تجهيزات رايانه ايي باتامين قطعات اقدام نمايدومتعاقباًپاكات مناقصه پيشنهادي شركت كنندگاني كه امتيازلازم را در ارزيابي كيفي راكسب نمايندرا بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه،نسبت به انعقادقراردادبا شركت واجد شرايط و داراي رتبه  حداقل 4 درسامانه نظام فني واجراي كشوروبااعتبارلازم ازلحاظ زماني اقدام نمايد.لذاازكليه شركتهاي واجدشرايط جهت شركت درمناقصه دعوت بعمل مي آيد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد:مبلغ2.000.000ريال(دوميليون ريال)بااحتساب 9%ماليات برارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفي نامه جهت دريافت اسناد(بصورت يك عددلوح فشرده) تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، دبيرخانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت16روزچهارشنبه مورخ31/3/96

نوع ومبلغ تضمين شركت درفرايندارجاع كار:مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار544.388.000 ريال(پانصدوچهل وچهارميليون وسيصدوهشتادوهشت هزار ريال) مي باشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت،بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهادوقابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسنادارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرايندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت16روزيكشنبه مورخ18/4/96

محل وزمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي:ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ19/4/96در محل امورهماهنگي كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد)

توضيح: پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتيازلازم را كسب ننمايند، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت مي گرددو شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.       

                                                                             

                                                                                                                                                                       شركت ارتباطات زير ساخت       

×