» اخبار
برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان
به منظور نهادینه کردن ورزش و ایجاد نشاط و شادابی همگانی، مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان در بیست و هشتم خرداد ماه به مناطق مرتفع و سرسبز استان اجرا شد .
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۸:۴۶
برگزاری شورای اداری مدیران حوزه ict استان ایلام در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان
با حضور مدیران ادارات کل ict استان ایلام ، جلسه شورای اداری مدیران در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان تشکیل شد .
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان
همزمان با سراسر کشور طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، 22 خرداد در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان اجرا شد.
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۵
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ، نوزدهم خرداد ماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان اجرا شد .
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان
به منظور نهادینه کردن ورزش و ایجاد نشاط و شادابی همگانی، مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان در بیست و هشتم خرداد ماه به مناطق مرتفع و سرسبز استان اجرا شد .
برگزاری شورای اداری مدیران حوزه ict استان ایلام در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان
با حضور مدیران ادارات کل ict استان ایلام ، جلسه شورای اداری مدیران در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان تشکیل شد .
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان
همزمان با سراسر کشور طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، 22 خرداد در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان اجرا شد.
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ، نوزدهم خرداد ماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان اجرا شد .
برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان
به منظور نهادینه کردن ورزش و ایجاد نشاط و شادابی همگانی، مراسم پیاده روی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان در بیست و هشتم خرداد ماه به مناطق مرتفع و سرسبز استان اجرا شد .
برگزاری شورای اداری مدیران حوزه ict استان ایلام در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان
با حضور مدیران ادارات کل ict استان ایلام ، جلسه شورای اداری مدیران در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان تشکیل شد .
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان
همزمان با سراسر کشور طرح بسیج ملی کنترل فشارخون، 22 خرداد در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سمنان اجرا شد.
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ، نوزدهم خرداد ماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان اجرا شد .