/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه معاونت ها

ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه معاونت ها

ردیف

نام و

نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

( روز ساعت )

نام و نام خانوادگی مسئول

هماهنگ کننده ملاقات عمومی

شماره تماس

1

علیرضا اسماعیلی

مدیرکل معماری سازمانی ومدیریت سامانه های اطلاعاتی

دوشنبه ها

14 تا 16

علیرضا دانش پایه

88113558

88112633

2

هاشم محمد خانی

مدیرکل مدیریت سامانه های عملیات شبکه و کسب و کار

شنبه ها

8 تا 9:30

آقای آقاجانی

88112638

86011233

3

محمد گودرزی

مدیرکل صیانت فرهنگی و اجتماعی

 

 
   

4

 

سمیه کاظمی گوران آباد

سرپرست اداره کل مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین

 

---------- 

 

--------- 

88114503

5

امیر حسین عامی مطلق

مدیرکل مدیریت پروژه و بودجه

چهارشنبه -

14 تا 15

فرهاد مهربانی 

88112547

88112548

6

مهرراد مهرکام

مدیر کل بازاریابی و امور تجاری

چهارشنبه ها 13:30 تا 15:30

اکبر اصغری

88112254

88112284

7

محسن منصوری

مدیرکل طرح و توسعه شبکه

دوشنبه ها -

8:30 تا 9:30

عبدالرضا اشتری

یونس رضایی

88113147

88113148

8

فرهاد رضوانی قدیمی

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه

دوشنبه ها

9 تا 10

علی ارواحی

محسن شهبازی

88116335

88116637

88116379

9

مجتبی نجاتی امیری

مدیرکل نظارت فنی

یکشنبه ها

15:30 تا 16:30

یعقوب عبدی

88113047

88113046

10

اصغر شمس جی

مدیرکل پشتیبانی و فنی

چهارشنبه ها

8 تا 9

محمد علی یاری

88112950

88112925

88112926

11

مهران عموئی

مدیرکل کنترل و هماهنگی و پایش

سه شنبه ها -

14 تا 16

رضا ذوالفقاری

88116109

88116110

88116111

12

محمدرضا نورآبادی

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی

سه شنبه ها

  8:30

مجید محمدی

وحید منصوری

88112230

88112231

13

داود کاشانی

مدیرکل مالی و ذیحسابی

دوشنبه ها -

8 تا 10

ابوالفضل خسروانی فراهانی

88112437

88112438

14

کیوان معظمی رضا زاده

مدیرکل تدارکات

شنبه ها -

8:30

آقای محمدی 

88112348

 

 

تاریخ بروزرسانی :1399/10/2

تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴