/ کارگاه آموزشی / همایش آموزشی شیوه توزیع محتوا در شبکه ملی اطلاعات peering & CDN در شرکت ارتباطات زیر ساخت (95/4/29) / سخنرانی مهندس سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران