» درباره شرکت » شرح وظایف سازمانی

شرح وظایف سازمانی

 

با توجه به تغییرات ساختاری و سازمانی به زودی دستورالعمل مصوب چارت جدید در همین بخش به زودی به روزرسانی می شود.