مدیران استانها

موسوی
سید رضا موسوی
مدیر ارتباطات زیر ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن:88118071

ایمیل:sr.mousavi@tic.ir

رزومه


  

کارشناس ارشد فیزیک

تلفن:

04133292950

ایمیل: myousefzadeh@tic.ir

رزومه

    
شاهین برازش

دکترای مدیریت اجرایی

تلفن: 04433479858

ایمیل:

رزومه

   کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 

تلفن:

04533257011

ایمیل: k.safari@tiic.ir

رزومه

  

 دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن:

03133205294

         ایمیل:

m.mohammadkhani@tic.ir

           رزومه

  

دکترای مهندسی صنایع مهندسی

تلفن:

02634471448

ایمیل:d_nosazi@tic.ir

رزومه

ایلام
 

فوق دیپلم سوئیچ دیجیتال

تلفن:

08433381489

ایمیل:

r.hanbeigi@tic.ir

رزومه  

کارشناس مهندسی برق مخابرات 

تلفن

:07733453315

ایمیل:sa.mousavi@tic.ir

رزومه

  

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 

تلفن:

03832277771

ایمیل: m.saghaei@tic.ir

رزومه

  

کارشناس

مهندسی الکترونیک

تلفن:

05136043210

ایمیل:

h.rezaeinia@tic.ir

رزومه

  

کارشناس

مهندسی انتقال 

تلفن:

05832210110

ایمیل: o.dastpak@tic.ir

رزومه

  

کارشناس

 مهندسی برق

تلفن:

05633331530

ایمیل :v.naseri@tic.ir

  

کارشناس

مهندسی برق 

تلفن:

06133361060

ایمیل:m.ghadirpour@tic.ir

رزومه  

کارشناس ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات 

تلفن:02432363800

یمیل:m.hadadian.@tic.i

رزومه

سمنان  

مدیر  ارتباطات

زیرساخت استان

سمنان

کارشناس ارشد

 فیزیک

تلفن

:023 33341111

رزومه

  

کارشناس ارشد

مهندسی صنایع

تلفن:

054 33252020

ایمیل: m.mortazavi@tic.ir

رزومه

  

کارشناس ارشد

 مهندسی فناوری اطلاعات 

تلفن:

07136284212

ایمیل:

a.zahiri@tic.ir

رزومه


ناصر نژاد محمد

کارشناس فیزیک

 تلفن:

028 33577003

ایمیل:

n.nezhadmohammad@tic.ir

رزومه

 
 محمد حسین شاهینی

کارشناس ارشد

 مدیریت صنعتی

تلفن:

025 37717144

ایمیل:hshahini@tic.ir

رزومه

 

 

 

   

کارشناس

مهندسی انتقال

تلفن:08733293235

ایمیل: e.edrisi@tic.ir

رزومه

  

کارشناس ارشد

الکترونیک

تلفن:08338213003

ایمیل:h.noshadfar.@tic.ir

رزومه

 

 

 

مدیر ارتباطات زیر ساخت استان کرمان

کارشناس ارشد

 مهندسی برق  

تلفن:03432236400

ایمیل:j.fallah@tic.ir

  

کارشناس ارشد

مدیریت اجرایی

تلفن:07433227388

ایمیل:

m.shojaei@tic.ir

رزومه

 
  

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

01732247372:تلفن

:ایمیل

b.lashkar@tic.ir

رزومه

 

 
 
  

کارشناس ارشد

 مهندسی برق

تلفن:01333132596

ایمیل:

r.khoshpasand@tic,.ir  

کارشناس ارشد

 مهندسی فناوری اطلاعات

تلفن:06633437801

ایمیل:

d.koushki@tic.ir

رزومه

زکریا صاحیان
 
ذکریا صالحیان 

کارشناس ارشد

 مهندسی برق

تلفن:01132314970

ایمیل: z.salehiyan@tic.ir

رزومه

 


کارشناس ارشد

فیزیک

تلفن:08632266606

ایمیل: m.berfereh@tic.ir

رزومه

 
 
 
 
 
 
 
 
مهدی عسگری زاده

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن:07633330320

ایمیل:@tic.ir

  

کارشناس ارشد

مدیریت اجرایی

 تلفن:08138271110

ایمیلm_ghaffartabrizi@tic.ir

  

کارشناس ارشد

 مدیریت اجرایی

تلفن:03536237553

ایمیل:

r.zolfaghari@tic.ir

        رزومه

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۹