/ درباره شرکت / معرفی مدیران / مدیران کل شرکت ارتباطات زیر ساخت / مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابعحاجی عابدینی  


رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

عباس حاجی عابدینی
  

محمدی ستا

 

 

مدیر کل امور اداری و توسعه منابع انسانی

امیر محمدی ستا

  

  کاشانی (مدیرکل مالی)

 

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

داوودکاشانی


 مویدی

 

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

                                جلال مویدی

 

معظمی

 

مدیر کل تدارکات و پشتیبانی

                                کیوان معظمی