» درباره شرکت » معرفی مدیران » مدیران کل شرکت ارتباطات زیر ساخت