» درباره شرکت » معرفی مدیران » معاونین شرکت ارتباطات زیر ساخت

معاونین شرکت ارتباطات زیر ساخت

مهندس خباز

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

مجید خباز


سبوحی.jpg

  


معاون طرح و توسعه و فناوریهای نوین

لطف اله سبوحی

 

  موثقی

 

  

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیر ساخت کشور

 سیروس موثقی

 

مهندس افضلی

 

 سرپرست معاونت نگهداری و مدیریت شبکه

حسین افضلی