ردیف
 نام و نام خانوادگی
سمت  شماره تماس
 نشانی پست الکترونیک
 

1


علیرضا اسماعیلی
 

مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی
 


88113558
88112633

 

ar.esmaeili@tic.ir 
 

2

 

محمدرضا نورآبادی


مدیرکل توسعه سرمایه انسانی
   
 
88112230
88112250mr.nourabadi@tic.ir

 

3


فرهاد رضوانی قدیمی

 

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه

 
 

88116335
88116637

 
  f_rezvani@tic.ir

 

4


اصغر شمس جی

مدیر کل پشتیبانی فنی  
 

88112950

88112925

 

 

ashams@tic.ir

 

5

 امیرحسین عامی مطلق

 مدیرکل مدیریت پروژه و بودجه

88112850

 motlag@tic.ir
 

6


مهران عموئی
 
 مدیر کل کنترل و هماهنگی و پایش  88116109  m_amouie@tic.ir
 
 

7

 داود کاشانی

مدیرکل امورمالی وذیحسابی 
 88112437  d.kashanaki@tic.ir
 

8


جعفر باقریان 
مدیرکل دفتر صیانت فرهنگی و اجتماعی 
88114333 88115432  
 

9

 

 محمد گودرزی

مدیرکل مدیریت سامانه های عملیات شبکه کسب و کار 

 

88112638

 

 
 

10

 

کیوان معظمی

 

مدیرکل تدارکات 

 

88112145

 

moazami@tic.ir

 

11


امیر مسعود اسدی مهماندوستی

 مدیر کل طرح و توسعه شبکه

 88113147
88113148
 
 

12


مهرراد مهرکام


مدیر کل بازاریابی و امور تجاری 
 88112254
88112284
 m.mehrkam@tic.ir
 

13

 

مهدی خیری فام 

 

مدیرکل نظارت و ارزیابی فنی 

 

88113047

 

 

 
 

14

 
حمید مظاهری طامه

دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین 

 

 88115367

 

 mazaheri@tic.ir

 


 


تاریخ بروزرسانی : ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۱۳