ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

شماره تماس

 

1

 

علیرضا اسماعیلی

 

مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی

 

 

88113558

88112633

 

2

 

محمدرضا نورآبادی

 

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی

 

 

88112230

88112250

 

 

3

 

فرهاد رضوانی قدیمی

 

 

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه

 

88116335

88116637

 

 

4

 

اصغر شمس جی

 

 

مدیر کل پشتیبانی فنی

 

 

88112950

88112925

 

 

5

 

امیرحسین عامی مطلق

 

 

 

مدیرکل مدیریت پروژه و بودجه

 

 

88112850

88113333

 

 

6

 

مهران عموئی

 

مدیر کل کنترل و هماهنگی و پایش

 

88116109

 

7

 

داود کاشانی

 

 

مدیرکل امورمالی وذیحسابی

 

 

88112437

 

 

8

 

 

محمد گودرزی

 

 

مدیرکل دفتر صیانت فرهنگی و اجتماعی

 

 

88115432

88114333

 

 

9

 

هاشم محمدخانی

 

مدیرکل مدیریت سامانه های عملیات شبکه کسب و کار

 

 

88112638

 

 

10

 

کیوان معظمی

 

 

مدیرکل تدارکات

 

88112145

 

 

11

 

محسن منصوری

 

مدیر کل طرح و توسعه شبکه

 

88113147

88113148

 

 

12

  

 

مهرراد مهرکام 

 

 

مدیر کل بازاریابی و امور تجاری

 

88112254

88112284

 

 

 

 

13

 

مجتبی نجاتی امیری

 

 

مدیرکل نظارت فنی

 

 

88113047

 

 

14

 

سمیه کاظمی 

 

سرپرست دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین

 

88115367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳