» درباره شرکت » معرفی مدیران » تماس با مدیران » مدیران معاونت ها

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

شماره تماس

 

1

 

سهراب آغ بیات

 

مدیرکل کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه

 

 

88116109-11

 

2

 

علیرضا اسماعیلی

 

مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی

 

 

88113558

 

3

 

علیرضا اصغریان

 

مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتا سوئیچ

 

 

88116335

 

4

 

سید مهدی حاتمیان

 

مدیرکل دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین

 

88114503

 

6

 

نرگس حسینی

 

 

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی

 

 

88112230-88112250

 

 

7

 

اصغر شمس جی

 

 

مدیرکل طرح و توسعه شبکه

 

 

----------

 

8

 

مهران عموئی

 

 

مدیرکل پشتیبانی فنی

 

 

88112925- 6

 

 

9

 

امیرحسن عامی مطلق

 

 

مدیرکل مدیریت پروژه و بودجه

 

 

88113333

 

 

10

 

داود کاشانی

 

 

مدیرکل امورمالی وذیحسابی

 

 

88112342-3

 

 

11

 

 

محمد گودرزی

 

 

مدیرکل دفتر صیانت فرهنگی و اجتماعی

 

 

88115432-3

 

 

12

 

هاشم محمدخانی

 

مدیرکل مدیریت سامانه های عملیات شبکه کسب و کار

 

 

88112832

 

 

13

 

کیوان معظمی

 

 

مدیرکل تدارکات وپشتیبانی

 

 

88112145

 

 

14

 

مجتبی نجاتی امیری

 

 

مدیرکل نظارت فنی

 

 

88112445

 

 

15

 

مجید میرزایی

 

 

مدیرکل بازاریابی و امور تجاری

 

 

88112254-88112284