ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شماره تماس

 

1

 

مهندس حمید فتاحی

 

معاون وزیر ورئیس هیات مدیره

 

 

88113441

 

2

 

دکتر صادق عباسی شاهکوه

 

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت

 

88113445

 

3

 

دکتر بهزاد اکبری

 

عضو هیات مدیره

 

88113437

 

4

 

مهندس سجاد بنابی

 

عضو هیات مدیره

 

88113431

 

5

 

مهندس رضا خضردوست

 

عضو هیات مدیره

 

88113444

 

6

 

مهندس مازیار کشاورز

 

 عضو هیات مدیره

 

88113435