ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

شماره تماس

 

1

 

اسماعیل رادکانی

 

معاون فنی

 

 

88112644

 

2

 

نرگس طاهری

 

معاون راهبردی و توسعه کسب و کار 

 

 

88113397

 

3

 

 تقی محمدی

 

 معاون توسعه مدیریت ومنابع

 

 

88112345 

 

4

 

--------------- 

 

معاون فناوری اطلاعات

 

88113558