/ درباره شرکت / چشم انداز

چشم انداز شرکت ارتباطات زیر ساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی (شبکه ارتباطات زیرساخت)کشور و نیز کارگزار سیاست های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات ، با بهره مندی از سرمایه های انسانی و فنی و با توجه به جغرافیای سیاسی بی نظیر ایران در افق 1404 ، شرکتی خواهد بود :«پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ، اول در منطقه (هاب منطقه )،تأثیرگذار در توزیع ظرفیت های ارتباطی جهان »

ویژگیهای شرکت در افق چشم انداز عبارتست از :

1) دست یافته به جایگاه برتر ترانزیت ارتباطات در سطح منطقه (قطب ارتباطی )

2) پیشران توسعه (کمی و کیفی )*بخش ارتباطات  وفناوری اطلاعات کشور متکی بر فناوری های نوین امن و دارای جایگاه برتر منطقه

3) پیشرو در معرفی و ارائه سرویس های نوین ارتباطی در داخل کشور

4 )مشتری مدار و پاسخگویی درخواست مشتریان در کوتاه ترین زمان ، با کمترین هزینه و متناسب با سطح خدمات درخواستی

5 )مؤثر و نقش آفرین در مجامع و اتحادیه های بین المللی و دارای تعامل سازنده با بازار جهانی