» ارتباطات بین الملل
EPEG
پروژه دروازه جدید انتقال ارتباطات ایران و اروپا

OWJ
فاز نخست ترانزیت ارتباطات عراق از طریق ایران