/ ستاد خبری مرکز حراست

ستاد خبری مرکز حراست

ردیف

عنوان

نحوه ارتباط

1

 

سامانه پیامگیر(صندوق صوتی)

 

88117777

 

2

 

 

سامانه ارسال پیامک

 

6001919

 

3

نمابر

88117330

 

4

 

صندوق پستی

 

16315/333

 

5

 

پست الکترونیک

 

news@ict.gov.ir