» رای گیری الکترونیکی
میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 253)
خیلی زیاد
( 56 نفر   22.1% )
زیاد
( 57 نفر   22.5% )
متوسط
( 59 نفر   23.3% )
کم
( 81 نفر   32% )
election