» رای گیری الکترونیکی
میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 215)
خیلی زیاد
( 49 نفر   22.8% )
زیاد
( 53 نفر   24.7% )
متوسط
( 49 نفر   22.8% )
کم
( 64 نفر   29.8% )
election