» رای گیری الکترونیکی
میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 227)
خیلی زیاد
( 54 نفر   23.8% )
زیاد
( 55 نفر   24.2% )
متوسط
( 51 نفر   22.5% )
کم
( 67 نفر   29.5% )
election