» رای گیری الکترونیکی
میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟election