رسانه جدید
logo White ista
 • خدمت ابری Iaas پایه(TICIB+,TICIB) TIC IaaS Basic ( درحال فعالسازی)
 • خدمت ابری IaaS سازمانی(TICIE+,TICIE) TIC IaaS Enterprise( درحال فعالسازی)
 •  خدمت ابری KaaS سازمانی (TICKE+,TICKE) TIC Kubernetes as a service Enterprise( درحال فعالسازی)
 • خدمت IaaS مبتنی بر منابع ذخیره‌سازی ابری (Storage based IaaS) ( درحال فعالسازی)
 • خدمت IaaS مبتنی بر منابع پردازشی ابری (Process based IaaS) ( درحال فعالسازی)
لوگو سایت
 • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
 • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
  خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
  روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۱۴ نفر
۱,۰۹۲,۰۰۲ نفر
۴۱ نفر
۲۶۰ نفر
۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۵۷۲ نفر
3.238.71.155
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض