خدمات رفاهی


 وام های پرداختی به کارکنان

مددکاری بیمارستانی

 

 خدمات درمانی کارکنان %9

  • ادارات و نمایندگیهای وابسته به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران
  •  صدور دفترچه بیمه جدید

  • حق سرانه بیمه خدمات درمانی مشمولین در سال 1386

  • مشمولین عدم دریافت سهم سرانه