/ درگاه کارکنان / طرح ارزیابی توسعه مدیران

طرح ارزیابی و توسعه قابلیتهای مدیریتی شرکت ارتباطات زیرساخت

 

الف – معرفی طرح : یکی از اهداف استراتژیک شرکت برخورداری از منابع انسانی متخصص، با تجربه و کارآمد می باشد . از جمله اقدامات مهم جهت دستیابی به این هدف شناسایی و توسعه مدیران توانمند و دارای قابلیت در ابعاد دانش، مهارت و نگرش به عنوان ابعاد اصلی قابلیتهای مدیریتی است . در این راستا طرح مذکور مطابق دستور معاون محترم وزیر و رئیس هیأت مدیره در سال 1390 توسط اداره کل امور اداری و منابع انسانی و با همکاری و مشاوره انستیتوایز ایران آغاز گردید . به منظور بهبود روند اجرای طرح کمیته ای نیز متشکل از آقایان مهندس شیدایی، آریانیان، راسخ، خباز، شهبازی، زارع و سرکار خانم جمشیدوند تشکیل گردید .

ب- مراحل اجرای طرح :

1- انتخاب مدیران و داوطلبان مشارکت در طرح که از طریق فراخوان انجام گردید و در آن 170 نفر اعلام آمادگی نمودند .  (70 نفر در سطح مدیرکل و معاون مدیرکل و 100 نفر سایر داوطلبان)

2- تعیین مدل قابلیتهای حرفه ای، ذهنی و شخصیتی مدیران و کارکنان متقاضی با اقتباس از مدل  بین المللی دارای اعتبار و روایی لازم انجام و اعتباریابی بومی آن نیز از طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران ارشد و میانی شرکت انجام شد .

3- اجرای فرآیند ارزیابی مدیران و داوطلبان از طریق پرسشنامه شرح حال شخصی و حرفه ای، آزمونهای کتبی شامل؛ تست شخصیت، مورد سنجی و دانش و بینش مدیریتی که در تاریخ 20/12/90 برگزار شد و در آن 134 نفر حضور یافتند و آزمونهای عملی شامل؛ بحث گروهی، تفکر انتزاعی، بین گروهی و مصاحبه که در تاریخهای 28، 29 و 30 فروردین 1391 برگزار شد و در آن 110 نفر حضور یافتند .

4- تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و تهیه و ترسیم شناسنامه قابلیتها که در قالب گزارشهای رفتاری، شایستگی و قابلیتی افراد شرکت کننده در طرح توسط مشاور مربوطه انجام و به شرکت ارائه گردید. در این گزارشها فاصله عملکرد افراد با استانداردهای تعیین شده برای شرکت مشخص و بر این اساس برنامه های توسعه آنان نیز تهیه گردیده است .

5- اجرای برنامه های توسعه که نیازمند مهیا نمودن امکانات و زمینه های لازم می باشد و درحال انجام است که در صورت نهایی شدن به افراد شرکت کننده در طرح اعلام خواهد شد .

ج – ضمائم :

1-جهت دریافت فرم شرح حال شخصی و حرفه ای ( ضمیمه شماره 1) اینجا کلیک نمائید.

2-جهت دریافت نمونه برنامه های توسعه فردی (ضمیمه شماره 2)اینجا کلیک نمائید.