بسمه تعالی

با عنایت به طرح موضوع تغییر نام شرکت ارتباطات زیر ساخت در جلسه هیات محترم مدیره ، روابط عمومی  و امور بین الملل اقدام به ارائه فراخوان در خصوص نام پیشنهادی جدید  برای شرکت ارتباطات زیر ساخت  کرده است ، جهت ارائه نام جدید برای شرکت ارتباطات زیر ساخت ، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.

یادآور می شود: نام انتخابی باید برازنده شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان نهاد حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد

فرم ارائه نام پیشنهادی

ارائه نام
*
*
*
*