/ درگاه کارکنان / ارزیابی عملکرد / شاخص های عمومی

همکاران می بایست به منظور دریافت فایل راهنمای چگونگی تکمیل شاخص های عمومی با توجه به رده سازمانی خویش بر روی یکی از لینک های زیر کلیک نمایند:

 مدیران میانی

مدیران پایه 

 کارمندان 

همچنین به منظور دسترسی به مستندات مربوط به تقدیرنامه ها، پیشنهادات، طرح های اجرایی، مقالات و ترجمه ها بر روی لینک مربوطه کلیک نمایند:

 تقدیرنامه ها

پیشنهادات

طرح های اجرایی

مقالات

ترجمه ها

لازم به ذکر است کارکنانی که مستندات مربوطه آنان در فایل های مورد نظر بالا موجود نمی باشد، می بایست مستندات خود را اسکن و الصاق نمایند.