/ درگاه کارکنان / اطلاعیه مهم بیمه معلم

به اطلاع همکاران محترم می رساند:

 با توجه به اعتراض تعدادی از همکاران به پرداختهای شرکت بیمه معلم (بر اساس لیست شماره 1 ) و پیگیری های به عمل آمده ؛ شرکت بیمه گر پس از بررسی مجدد اسناد درمانی بیمه شدگان مبالغی را به تعدادی از معترضین (طبق جدول الف ، ب و ج  ) پرداخت نموده که اداره حسابداری این اداره کل پس از کسر   علی الحساب های دریافتی برخی از همکاران از شرکت مبالغ باقی مانده رامتعاقبا به حساب آنها واریز خواهد نمود و آن دسته از همکارانی که نام آنها در لیست واریزی منظور نگردیده با توجه به تعرفه ها از نظر شرکت بیمه گر محاسبات صحیح می باشد. لذا همکارانی که برابر لیست های فوق به پرداخت شرکت مزبور معترض می باشند جهت پیگیری  نهایی اعتراض خود می توانند از تاریخ 1/11/91 الی 15/11/91 ( از ساعت 8 الی 14) به نماینده شرکت مذکور که در ساختمان شماره 3 طبقه همکف مستقر می باشند، مراجعه نمایند.

ضمنا همکاران محترم مستقر در نمایندگی استانها نیز می توانند در صورت بروز هرگونه اعتراض ، در مهلت مقرر به شعبات بیمه معلم در آن استان مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور ، پاسخگویی به شکوائیه ها امکان پذیر نمی باشد.