بیمه مکمل

 

 

بیمه مکمل درمان

برگ درخواست عضویت دربیمه تکمیلی درذیل آمده است . عضویت در طرح بیمه تکمیلی داوطلبانه می باشد وطرح قراردادمستقیم با بیمارستانها برابر طرح درمان شرکت هم چنان بقوت خود باقی است وپرداخت 100% حق بیمه با کارمند است وسقف پوشش که صرفاً برای موارد بستری در بیمارستانهاست 000/000/50 ریال خواهد بود . ونیز برای موارد خاص ( شش عمل اصلی ) تا سقف 000/000/100 ریال افزایش خواهد یافت .

برای کسب اطلاعات در زمینه بیمه تکمیلی کارکنان اینجا را کلیک نمائید.

برای دریافت اسامی مراکز درمانی طرف قرار داد با بیمه سینا در سراسرکشور اینجا را کلیک نمائید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تعهدات سالیانه شرکت بیمه گر اینجا را کلیک نمائید.

برای دریافت فرم بیمه تکمیلی درمان گروهی در (سال 90) اینجا را کلیک نمائید.

برای دریافت فرم بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان بازنشسته در (سال 90) اینجا را کلیک نمائید.