آغاز اجرای  کنترل فشارخون در شرکت ارتباطات زیرساخت
آغاز اجرای  کنترل فشارخون در شرکت ارتباطات زیرساخت3
آغاز اجرای  کنترل فشارخون در شرکت ارتباطات زیرساخت2
آغاز اجرای  کنترل فشارخون در شرکت ارتباطات زیرساخت1