جشن نیمه شعبان در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
جشن نیمه شعبان6
جشن نیمه شعبان5
جشن نیمه شعبان4
جشن نیمه شعبان3
جشن نیمه شعبان2
جشن نیمه شعبان1