دیدار نوروزی مدیر عامل
دیدار مدیرعامل با کارکنان (11)
دیدار مدیرعامل با کارکنان (10)
دیدار مدیرعامل با کارکنان (9)
دیدار مدیرعامل با کارکنان 8)
دیدار مدیرعامل با کارکنان (7)
دیدار مدیرعامل با کارکنان (6)
دیدار  نوروزی مدیرعامل با کارکنان (13)
دیدار مدیرعامل با کارکنان (5)
صفحه ۱ از ۲ ۲