جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 8
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 8
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 7
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 6
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 5
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 4
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت 3
جلسه هم اندیشی مدیرعامل با کارکنان شرکت2
جلسه هم اندیشی  مدیرعامل با کارکنان شرکت (97/12/13)