سفر هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان 5
سفر هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان 4
سفر هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان 33
سفر هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان 2
سفر هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان 1