دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی10
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 9
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 9
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 8
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 7
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 6
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 5
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 4
دیدار وزرافغانستان با آقای فتاحی 1
صفحه ۱ از ۲ ۲