مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  6
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  5
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  43
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  3
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  2
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی  1
مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در سالن شهید قندی ( 97/10/20)