تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 1
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها ( 22/10/97)
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 6
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 5
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتق3دیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 4
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 3
تقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتقدیر از پرستاران درمانگاه امام علی و فوریتها 2