مراسم تودیع دکتر شرافت و معرفی مهندس بنابی عضو جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 97/9/11 4
مراسم تودیع دکتر شرافت و معرفی مهندس بنابی عضو جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 97/9/11 3
مراسم تودیع دکتر شرافت و معرفی مهندس بنابی عضو جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 97/9/11 2
مراسم تودیع دکتر شرافت و معرفی مهندس بنابی عضو جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 97/9/11 1