تقدیر دکتر عباسی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از خانواده شهید فاضلی ( 97/9/7) 5
تقدیر دکتر عباسی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از خانواده شهید فاضلی ( 97/9/7) 4
تقدیر دکتر عباسی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از خانواده شهید فاضلی ( 97/9/7) 3
تقدیر دکتر عباسی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از خانواده شهید فاضلی ( 97/9/7) 2
تقدیر دکتر عباسی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از خانواده شهید فاضلی ( 97/9/7) 1