مراسم تکریم و معارفه مدیران استان فارس (97/4/27)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان فارس (97/4/27)