مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)
مراسم تکریم و معارفه مدیران استان گلستان (97/2/4)