دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
1 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
2 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
3 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
4 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
5 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
6 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
7 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
8 - دیدار نوروزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با کارکنان شرکتهای تابعه 94/1/15
صفحه ۱ از ۲ ۲