اسلایدر موبایل اسلایدر دسکتاپ

ماموریت ها

بسترساز ارتباطات دیجیتال امن و پایدار، تأمین‌کننده الزامات شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه‌دهنده خدمات بین‌الملل کشور، توانمندساز فنی بازیگران داخلی زیست‌بوم ارتباطی کشور در عصر تحول دیجیتال

معرفی شرکت

تاریخچه شرکت ارتباطات زیرساخت

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت نمود .
 
متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 83/7/26 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .
 
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 87/8/26 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید.

اساسنامه

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.

تاریخچه شرکت ارتباطات زیرساخت

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت نمود .
 
متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 83/7/26 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .
 
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 87/8/26 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید.

تاریخچه شرکت ارتباطات زیرساخت

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید

تاریخچه شرکت ارتباطات زیرساخت

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت نمود .
 
متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 83/7/26 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .
 
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 87/8/26 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید.

تاریخچه شرکت ارتباطات زیرساخت

هر چند «شرکت ارتباطات زیرساخت» کنونی پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد اما این استقلال ؛ روندهای تاریخی را طی نموده که به طور اختصار به آن اشاره می شود :
 
شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت کنونی بر اساس مصوبه 2134 مورخ 68/4/4 با طی مراحل قانونی اساسنامه و تشکیل هیئت مدیره خود را پیگیری کرد . پس از حدود ده سال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 78/10/15 نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبکه های مخابراتی تغییر یافت.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 13898/100 مورخ 83/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/190 مورخ 82/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت نمود .
 
متعاقب تصویب موضوع تغییر نام شرکت طرح و توسعه شبکه های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت و انتصاب هیئت مدیره آن به وسیله مجمع عمومی به تاریخ 83/7/26 اقدامات لازم قانونی در جهت شکل دهی هیئت مدیره انجام شد .
 
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 87/8/26 و با نامه شماره 29217/30/87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید.

ارزش‌های محوری

ارزش‌های محوری
 

پیام مدیرعامل

مدیر عامل

پیام مدیرعامل

دکتر امیر محمدزاده لاجوردی

معاون وزیر، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

ویدیوی معرفی

معرفی مدیران

خدمات شرکت

خدمات پهنای باند
01

خدمات
پهنای باند

جزئیات

ارائه پهنای باند اینترنت • ارائه پهنای باند ابر انتقال • ارائه پهنای باند داده داخلی (NIN) • ارائه شبکه اختصاصی مجازی (VPN) • ارائه پهنای باند داخلی IXP • ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی • ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل • ارائه کانال پایه اختصاصی داخلی • ترانزیت ظرفیت بین‌الملل • ارائه پهنای باند MPLS بین‌الملل • ترانزیتIP بین‌الملل • ارائه ارتباط ماهواره‌ای VSAT • ارائه ترانسپوندر ماهواره‌ای

خدمات پهنای باند
02

خدمات جانبی
زیرساخت ارتباطی

جزئیات

اجازه استفاده از فضای دکل ارتباطی • اجازه بهره‌برداری از برق • اجازه تردد از جاده اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت • اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت • اجازه استفاده از تارتاریک • اجازه استفاده از هم‌مکانی (Colocation) • نگهداری تجهیزات ارتباطی بین‌الملل • اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – کابل رابط • اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – Cross Connection

خدمات پهنای باند
03

خدمات زیرساخت‌های
برقراری مکالمه

جزئیات

اتصال به ابر سوئیچ بین‌الملل صادره - VoIP • اتصال به ابر سوئیچ بین‌الملل صادره - 0X0 • اتصال به ابر سوئیچ بین‌الملل صادره - 00 • اتصال به ابر سوئیچ بین‌الملل وارده • اتصال به ابر سوئیچ بین شهری • ارائه خط تلکس وارده • ارائه خط تلکس صادره • ارائه شبکه هوشمند سراسری (IN) • ارائه لینک کدهای خدماتی

خدمات پهنای باند
04

خدمات
زیرساخت ابری

جزئیات

اجازه استفاده از فضای دکل ارتباطی • اجازه بهره‌برداری از برق • اجازه تردد از جاده اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت • اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت • اجازه استفاده از تارتاریک • اجازه استفاده از هم‌مکانی (Colocation) • نگهداری تجهیزات ارتباطی بین‌الملل • اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – کابل رابط • اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – Cross Connection

 موبایل دسکتاپ

ارتباط با ما

 • ساختمان مرکزی

  تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان

 • امور مشتریان

  1588

  روابط عمومی و امور بین‌الملل

  ۰۲۱-۸۸۱۱۳۵۶۰

لوگو فوتر انگلیسی
 • TIC Central Bldg Shariati Ave. Seyyed Khandan Tehran, I.R. of Iran - P.Code 1631713711
 • International services commercial.contract@tic.ir
نماد
20 User
54,613 User
264 User
452 User
Sep 25, 2023
3.238.180.174
Other
USA
Blue titles
Red titles
Increase font size
Decrease font size
Zoom In
Zoom Out
Return to default