پایگاه مقام معظم رهبری
پایگاه ریاست جمهوری
ایران مردم

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سامانه رسیدگی به شکایات

مرکز ارتباطات مردمی

دکمه ایمیل

معاونین شرکت ارتباطات زیر ساخت

 اریانیان

 معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیر ساخت کشور

 محمدعلی آریانیان

 

 کریمی

معاون طرح و توسعه و فناوریهای نوین

 مهدی کریمی نیسیانی

 

 رادکانی

  معاون بهره برداری و مدیریت شبکه

اسماعیل رادکانی

  شاهی

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

مجید خباز