شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

معاونین شرکت ارتباطات زیر ساخت

مهندس آریانیان

 معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیر ساخت کشور

 محمدعلی آریانیان

مهندس خباز

معاون توسعه مدیریت و منابع

مجید خباز

مهندس رادکانی

 

  معاون بهره برداری و مدیریت شبکه

اسماعیل رادکانی


سلطانی

  


سرپرست معاونت طرح و توسعه و فناوریهای نوین

مسعود رضا سلطانی