معاونین شرکت ارتباطات زیر ساخت

 اریانیان

 معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیر ساخت کشور

 محمدعلی آریانیان

 

 کریمی

معاون طرح و توسعه و فناوریهای نوین

 مهدی کریمی نیسیانی

 

  

شاهی

 

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه

حسن کریمی

 

 

  شاهی

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

مجید خباز

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد.